अनुसूचित जाती उपाययोजना
Last Updated On Feb 18 2011 3:39PM
[ Printable Version ]अनुसूचित जातीच्या सहकारी सूतगिरण्यांना मंजूर करण्यात आलेले दीर्घ मुदतीचे कर्ज व व्याज वसूल करण्याची पद्धत.

 

अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थाना अर्थसहाय्य करण्याची योजना.दि २७/०२/२००४  

अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थाना अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत.दि ०३/०२/२००६   

अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थाना अर्थसहाय्य करण्याची योजना-.दि २२/०५/२००८

 

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजना.दि २/०६/२००४  

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सबळीकरण  व स्वाभिमान योजनेच्या नावात सुधारणा करण्याबाबत.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना-दि १४/०१/२००५

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना-दि ०४/०२/२००५

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना- दि २५/०२/२००५    

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना-दि २९/०३/२००५ 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना-दि ३०/०३/२००५

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना-दि २९/०५/२००६

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना-दि २९/११/२००५

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना-दि ४/०७/२००७

 

गटई  कामगारांना पत्र्याचे स्टाल देण्याची योजना-

गटई  कामगारांना पत्र्याचे स्टाल देण्याची योजना-

 

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना पावर टिलर  पुरवठा करणेबाबत.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...