संक्षिप्त माहिती
Last Updated On Apr 6 2010 5:55PM
[ Printable Version ]समाज कल्याण संचालनालय - संक्षिप्त माहिती

 

v  लोकसंख्या २००१ (जनगणना)

 

·        एकूण  - ,६८,७८,६२७

·        अनुसूचित जाती  - ९८,८१,६५६ (१०.२०%)

·        अनुसूचित जातींची कुटुंबे  -  २०,६०,४४३  

·        साक्षरता प्रमाण (%)

 वर्ष              राज्य          अनुसूचित जाती

१९७१             ३३.८०                 १४.७०

१९८१              ४२.००              २७.८०

१९९१              ६४.०८              ५६.४०

२००१             ७६.९०              ७१.९०

(एकूण अनुसूचित जाती - अधिनियम १९७६ नुसार ५९)

 

v एकूण गांवे              ४१,०९५

 

·        ५०% पेक्षा जास्त अनुसूचित जातींची लोकसंख्या असलेली गांवे  -  ५४६

·        ५०% - ९०% अनुसूचित जातींची लोकसंख्या असलेली गांवे  -  ४६६

·        ९०% पेक्षा जास्त अनुसूचित जातींची लोकसंख्या असलेली गांवे  -  ८०

·        १००% अनुसूचित जातींची लोकसंख्या असलेली गांवे  -  २९

 

·        दलित वस्ती संख्या (दलित वस्ती सर्वेक्षण २००१- अर्थ सांख्यिकी संचालनालय)  -  ३७,६०४

·        दारिद्र्य रेषेखालील एकूण कुटुंबे (सर्वेक्षण २००२- ग्रामीण विकास)  -  ४५,०२,४५०

·        दारिद्र्य रेषेखालील एकूण अनुसूचित जातींची कुटुंबे (सर्वेक्षण २००२)  -  ,३९,९६७ 

          (१८.६६%)

v कृषी गणना २०००-०१

एकूण भूधारक संख्या  -  ११९.७९ लक्ष

अ.जा. भूधारक संख्या  -  ९.३५ (८%) लक्ष

भूधारकांकडे एकूण जमीन (हे)  -  १९६.६१ लक्ष

अ.जा. भूधारकांकडे जमीन (हे)  -  १२.२५ (६%) लक्ष

   

·         अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यासाठी शासकीय वसतिगृहे -  २७१ (१४६ मुलांची + १२५ मुलींची)

अ.क्र.    विभाग              मुले       मुली      एकूण

           मुंबई                  २२        १९         ४१

          नाशिक               १४         १२         २६

          पुणे                    ३७        २६        ६३

          अमरावती            २३        २३        ४६

          नागपूर               १५         १८         ३३

          औरंगाबाद           १८         १२         ३०

          लातूर                 १७         १५         ३२

एकूण                १४६      १२५      २७१

(शासकीय इमारतीतील - ८२, भाड्याच्या इमारतीतील - १८९)

·         सफाई कामगारांच्या मुलांना निवासी शाळा  - २ (पुणे व नागपूर)

·         स्वयंसेवी संस्थांच्या अनु. जाती आश्रमशाळा  - १५ (१० प्राथमिक + ५ माध्यमिक)

 

अ.क्र.    विभाग              संख्या

           मुंबई                 

          नाशिक              

          पुणे                   

        अमरावती           

          नागपूर              

          औरंगाबाद          

        लातूर                

एकूण                १५

 

·         स्वयंसेवी संस्थांची अनुदानित वसतिगृहे  - २३८८

 

अ.क्र.    विभाग              मुले       मुली      एकूण

           मुंबई                  १२७       ३६        १६३

          नाशिक               ३८९      ११६        ५०५

          पुणे                    २९१       ५३        ३४४

          अमरावती            २९४      ७०        ३६४

          नागपूर               २४८      १५६       ४०४

          औरंगाबाद           १७८       ३९        २१७

          लातूर                 ३०६       ८५        ३९१

एकूण                ,८३३ ५५५     ,३८८

 

·         स्वयंसेवी संस्थांची समाज कार्य महाविद्यालये  - ५२

 

अ.क्र.    विभाग              संख्या

           मुंबई                 

          नाशिक              

          पुणे                   

          अमरावती           

          नागपूर               २०

          औरंगाबाद          

          लातूर                

एकूण                ५२

  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...