२ - विभागीयस्तर, जिल्हास्तर, स्थानिक जिल्हा परिषदस्तर या कार्यालयात आकृतीबंध
Last Updated On Dec 20 2010 5:04PM
[ Printable Version ]समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य  क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. सकआ-२०००/प्र.क्र.२७१/आस्था- दिनांक नोव्हेंबर २००० अन्वये समाज कल्याण विभागांतर्गत असलेल्या योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आस्था त्या अनुषंगाने () विभागीयस्तर () जिल्हास्तर () स्थानिक जिल्हा परिषदस्तर या कार्यालयात आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला तो खालील प्रमाणे-

 

अ)     विभागीयास्तर :-

 

.क्र.

पदनाम

पदसंख्या

विभागीय समाज कल्याण अधिकारी

समाज कल्याण अधिकारी, गट-

लेखाधिकारी गट-

वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक

वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता

वरिष्ठ लिपीक

सांख्यिकी सहाय्यक

कनिष्ठ लिपीक

लघुलेखक निम्नश्रेणी

१०

वाहन चालक

११

शिपाई

१२

पहारेकरी

एकूण

१४

 

 

) जिल्हास्तर :- (एकूण३४ जिल्हे,  मुंबई उपनगर जिल्ह्यासह)

 

.क्र.

संवर्ग (पदनाम)

पदसंख्या

विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी

वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक

वसतिगृह निरीक्षक

कार्यालय अधिक्षक

सहाय्यक लेखाधिकारी (वर्ग-३)

वरिष्ठ लिपीक

कनिष्ठ लिपीक

लघुटंकलेखक

वाहन चालक

१०

शिपाई

एकूण

१२

 

क)     जिल्हा परिषदस्तर :- (सर्व ३३ जिल्हा परिषद)

 

.क्र.

संवर्ग (पदनाम)

पदसंख्या

समाज कल्याण अधिकारी, गट-अ

समाज कल्याण निरीक्षक, गट-क

कार्यालय अधिक्षक

वरिष्ठ लिपीक

कनिष्ठ लिपीक

वाहन चालक

शिपाई

एकूण

१६

 

 

रचनात्मक तक्ता   Takta No 2.

  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...