३ - जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती
Last Updated On Dec 20 2010 5:19PM
[ Printable Version ]-: जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिति :-

 

जात प्रमाणपत्र पडताळणी आणि दक्षता पथक ही योजना विभागीय समाज कल्याण अधिकारी (विभागीयस्तर) यांचे मार्फत राबविण्यात येत आहे. ह्यासाठी खालील प्रमाने अधिकारी / कर्मचारीवर्ग नियुक्त करण्यात आला आहे.

 

(शासन निर्णय क्रमांक सीबीसी-१०९७/१४८५०/प्र.क्र. ११८/मावक- दिनांक ११.०३.२००२ जाती प्रमाणपत्र पडताळणी दक्षता पथकासाठी मंजूर पदे)

 

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची पदे

 

 

.क्र.

पदाचे नांव

मंजूर पदे

पोलीस उपअधीक्षक

पोलीस निरीक्षक

१५

कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक

शिपाई

 

दक्षता पथक

  

 

संशोधन अधिकारी

विधि अधिकारी

प्रमुख लिपीक

वरिष्ठ लिपीक

उच्चश्रेणी लघुलेखक

शिपाई 

 

 

    रचनात्मक तक्ता  - Takta No 3

  • Article 46
    अनुच्छेद ४६ - राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष का...